อายุเยอะตาชั้นเดียว (Middle-age, single eyelid)

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล