ข้อปฏิบัติหลังผ่าตัด - Post-OP Eye Care

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตาทำตาสองชั้น เปิดหัวตา

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา

The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล